Zaalverhuur

Voor zaalreserveringen neemt u contact op met koster D.M. Boone via 0113-501661.


Reglement voor het gebruik van de vergaderzalen van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Artikel 1.
De kerkelijke vergaderingen, uitgaande van de kerkenraad, alsmede onder zijn toezicht staande verenigingen, hebben voorrang bij het gebruik van de zalen voor hun vergaderingen. De verenigingen dienen zich echter wel te houden aan de voor hen gestelde en afgesproken avonden en de voor hen gereserveerde zalen. Bij afwijking hiervan dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de kerkenraad, terwijl ook overleg met de koster en de beheerder dient plaats te vinden.

Artikel 2.
Aanvragen voor vergaderingen door andere verenigingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de kerkenraad. Indien de kerkenraad dit wenst, moet inzage worden verleend in de te behandelen agenda. De doelstellingen van deze verenigingen moeten gericht zijn op het dienen van politieke, maatschappelijke, sociale of pedagogische belangen, overeenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 3.
Tegen betaling van een vergoeding zal een (vergader)zaal ter beschikking worden gesteld en wel voor de volgende doeleinden: verjaardagen, familiebijeenkomsten, recepties bij jubilea en herdenkingen. Hierop zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 1 van kracht. Voor het gebruik van een (vergader)zaal ten behoeve van rouwdiensten zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 2 van kracht.
Het gebruik van de zaal voor, tijdens of na een rouwdienst van (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde is kosteloos.

Artikel 4.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerken-raad.

Artikel 5.
Wijzigingen of aanvullingen in dit reglement mogen en kunnen alleen bij besluit door de kerkenraad worden aangebracht.
 
Bijlage 1, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De gebruiker is gehouden de zaal en de inventaris met zorg te gebruiken en na afloop in ordelijke staat over te dragen aan de beheerder. Eventuele schade, ontstaan door toedoen van de gebruiker, zal moeten worden vergoed.
 2. Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat, bij gebruik van de zaal, keuken enz. tijdens genoemde samenkomsten en/of diensten, de beheerder of minstens één door hem aangewezen persoon, aanwezig zal zijn.
 3. De gebruiker dient de volgende vergoeding voor de door de kerkenraad ter be-schikking gestelde vergaderruimte voor zijn rekening te nemen: € 85,00 voor recepties enz. plus de geldende uurvergoeding voor de beheer-der, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.
 4. De beheerder en/of leden van de kerkenraad hebben te allen tijde het recht de vergaderzaal te betreden.
 5. De gebruiker en genodigde(n) zijn verplicht zich van alle gedragingen te onthouden die strijden met de regel van Gods Woord en de dienovereenkomstige christelijke levensstijl van onze gemeente.
 6. Voor recepties wordt de zaal beschikbaar gesteld van 14.00 uur tot 23.00 uur (zaterdag tot 20.30 uur). Voor het geval dat vergaderingen, onder artikel 1 van het reglement zaalgebruik genoemd, in de avond worden gehouden, zal de zaal ontruimd moeten zijn om 18.30 uur. Verenigingen die niet vallen onder de in artikel 1 genoemde, dienen een huurprijs te betalen van € 85,00 per avond, tenzij hiervoor door de kerkenraad ontheffing is verleend resp. de huur door de kerk wordt betaald. Voor zover in deze vergaderingen van de diensten van de beheerder gebruik wordt gemaakt, dient de beheerdervergoeding te worden betaald volgens het vastgestelde tarief.

Bijlage 2, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De kerkenraad beslist of zij bereid is medewerking te verlenen aan een verzoek tot gebruik van de zaal i.v.m. een rouwdienst en begrafenis van niet-(doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
 2. De begrafenisondernemer en/of familie van de overledene plegen eerst overleg met de beheerder, i.v.m. eventuele andere diensten of bezetting van de zaal.
 3. De zaal zal niet beschikbaar worden gesteld indien de overledene wordt gecre-meerd.
 4. Op de dag van de rouwdienst mag over de zaal worden beschikt, gedurende de daarvoor benodigde tijd, en in overleg met de beheerder.
 5. Voor de goede gang van zaken is de beheerder bevoegd bepaalde aanwijzingen te geven, die moeten worden opgevolgd.
 6. De huurprijs van de vergaderzaal met keuken bedraagt € 85,00 plus de geldende uurvergoeding voor de beheerster, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.

Berichten uitgelicht

 • Zangavond Adullamkerk Waarde

  Koorleden van de gemengde koren uit Arnemuiden, ’s-Gravenpolder, Krimpen aan den IJssel en Tholen heten u en jou van harte welkom op de zangavond zaterdagavond 21 oktober 2017.  Naast gezamenlijke koorzang laten we als koren apart ook een aantal liederen horen. De avond begint om 19.30 uur. De collecte is bestemd voor de kerkbouw van de Geref. Gem. in Waarde. Opening en sluiting door ouderling Harthoorn.

  Lees meer...

 • Statiegeldflessen

  Zaterdag 11 november worden de lege flessen (eenmalig) door het jeugdkoor opgehaald. We hopen op een mooie opbrengst, alvast bedankt  

  Lees meer...

 • Verkoping

  Op D.V. vrijdag 3 november hopen wij onze jaarlijkse verkoping te houden van 16:00 uur-20:30 uur. Er is weer van alles te koop, zie flyer bij het Kerkelijk Nieuws. Iedereen is van harte welkom!

  Lees meer...

 • Verkoping D.V. 3 november

  Op D.V. vrijdag 3 november hoopt Vrouwenvereniging 'Rhodé' haar jaarlijkse verkoping te houden van 16.00 uur tot 20.30 uur. Er is weer van alles te koop. (zie flyer bij het Kerkelijk Nieuws!) Iedereen is van harte welkom, wij zien uit naar uw/jouw komst!

  Lees meer...

 • Collecte Bijzondere Noden

  Op zondag 1 oktober zal de extra collecte bestemd zijn voor de met water en modder overstroomde gebieden in Nepal (Azië).  Naast de vele doden zijn er ook heel veel mensen (gezinnen) die dringend (financiële) hulp nodig hebben. Mogen we rekenen op uw financiële steun en gebed?

  Lees meer...

 • Koffiemorgen

  Woensdag 20 september hopen we u weer te ontmoeten in een zaal van de kerk voor een kopje koffie/thee. De bedoeling hiervan is ontmoeting en omzien naar elkaar, elkaar tot een hand en een voet te zijn of een luisterend oor te bieden. Ook als u niet eerder kwam, van harte welkom. Leeftijd is niet van belang. Er is geen limiet in dezen. De inloop is van 9.30 tot 11.00 uur. We zien uit naar uw/jouw komst. Wilt u gehaald worden? Ook dat is mogelijk. Dan graag even bellen. Contactpersoon is J....

  Lees meer...

Eerstvolgende diensten

 • zondag 19 november 2017

  09:30 Leesdienst
  14:00 Leesdienst
  18:00 Leesdienst

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

 • Statiegeldflessen

  In juni ontvingen we € 187,40 voor de ingeleverde flessen en kratten.  Allen vriendelijk bedankt. Zaterdag 8 juli komt één van onze commissieleden weer door de straten en polders in en om Waarde om statiegeldflessen op te halen. We rijden niet allemaal dezelfde route, als u ze vóór 9 uur buiten zet, voorkomt u daarmee dat u ze een paar uur later weer naar binnen moet halen. 

  Lees meer...