Zaalverhuur

Voor zaalreserveringen neemt u contact op met koster D.M. Boone via 0113-501661.


Reglement voor het gebruik van de vergaderzalen van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Artikel 1.
De kerkelijke vergaderingen, uitgaande van de kerkenraad, alsmede onder zijn toezicht staande verenigingen, hebben voorrang bij het gebruik van de zalen voor hun vergaderingen. De verenigingen dienen zich echter wel te houden aan de voor hen gestelde en afgesproken avonden en de voor hen gereserveerde zalen. Bij afwijking hiervan dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de kerkenraad, terwijl ook overleg met de koster en de beheerder dient plaats te vinden.

Artikel 2.
Aanvragen voor vergaderingen door andere verenigingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de kerkenraad. Indien de kerkenraad dit wenst, moet inzage worden verleend in de te behandelen agenda. De doelstellingen van deze verenigingen moeten gericht zijn op het dienen van politieke, maatschappelijke, sociale of pedagogische belangen, overeenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 3.
Tegen betaling van een vergoeding zal een (vergader)zaal ter beschikking worden gesteld en wel voor de volgende doeleinden: verjaardagen, familiebijeenkomsten, recepties bij jubilea en herdenkingen. Hierop zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 1 van kracht. Voor het gebruik van een (vergader)zaal ten behoeve van rouwdiensten zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 2 van kracht.
Het gebruik van de zaal voor, tijdens of na een rouwdienst van (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde is kosteloos.

Artikel 4.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerken-raad.

Artikel 5.
Wijzigingen of aanvullingen in dit reglement mogen en kunnen alleen bij besluit door de kerkenraad worden aangebracht.
 
Bijlage 1, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De gebruiker is gehouden de zaal en de inventaris met zorg te gebruiken en na afloop in ordelijke staat over te dragen aan de beheerder. Eventuele schade, ontstaan door toedoen van de gebruiker, zal moeten worden vergoed.
 2. Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat, bij gebruik van de zaal, keuken enz. tijdens genoemde samenkomsten en/of diensten, de beheerder of minstens één door hem aangewezen persoon, aanwezig zal zijn.
 3. De gebruiker dient de volgende vergoeding voor de door de kerkenraad ter be-schikking gestelde vergaderruimte voor zijn rekening te nemen: € 85,00 voor recepties enz. plus de geldende uurvergoeding voor de beheer-der, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.
 4. De beheerder en/of leden van de kerkenraad hebben te allen tijde het recht de vergaderzaal te betreden.
 5. De gebruiker en genodigde(n) zijn verplicht zich van alle gedragingen te onthouden die strijden met de regel van Gods Woord en de dienovereenkomstige christelijke levensstijl van onze gemeente.
 6. Voor recepties wordt de zaal beschikbaar gesteld van 14.00 uur tot 23.00 uur (zaterdag tot 20.30 uur). Voor het geval dat vergaderingen, onder artikel 1 van het reglement zaalgebruik genoemd, in de avond worden gehouden, zal de zaal ontruimd moeten zijn om 18.30 uur. Verenigingen die niet vallen onder de in artikel 1 genoemde, dienen een huurprijs te betalen van € 85,00 per avond, tenzij hiervoor door de kerkenraad ontheffing is verleend resp. de huur door de kerk wordt betaald. Voor zover in deze vergaderingen van de diensten van de beheerder gebruik wordt gemaakt, dient de beheerdervergoeding te worden betaald volgens het vastgestelde tarief.

Bijlage 2, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De kerkenraad beslist of zij bereid is medewerking te verlenen aan een verzoek tot gebruik van de zaal i.v.m. een rouwdienst en begrafenis van niet-(doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
 2. De begrafenisondernemer en/of familie van de overledene plegen eerst overleg met de beheerder, i.v.m. eventuele andere diensten of bezetting van de zaal.
 3. De zaal zal niet beschikbaar worden gesteld indien de overledene wordt gecre-meerd.
 4. Op de dag van de rouwdienst mag over de zaal worden beschikt, gedurende de daarvoor benodigde tijd, en in overleg met de beheerder.
 5. Voor de goede gang van zaken is de beheerder bevoegd bepaalde aanwijzingen te geven, die moeten worden opgevolgd.
 6. De huurprijs van de vergaderzaal met keuken bedraagt € 85,00 plus de geldende uurvergoeding voor de beheerster, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.

Berichten uitgelicht

 • Bibliotheek Nieuwe boeken per 1 juli 2017

    Broeders bijeen De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten 1907- 2017  Kranendonk W.B. KranW3 Rebecca Buckland Hanna BuckH01 Rode papaver Florijn Els FlorE3 De bruidsjurk Hauck Rachel HaucR03 Voorbij de horizon Hedlund Jody HedlJ11 Scheepsbouwer en akkerman (het leven van Noach) Hul J.van 't HulJ01 Het woord van Emberwilde Ladd Sarah LaddS04 Lijmen Schippers Mirjam SchiM02 De vrijwilliger van 1830 Schippers W. SchiW48 Jan Starheim Schippers W. SchiW49 Reijmerswaal van 1203 tot 1532 Vries...

  Lees meer...

 • Examens

  Jonge mensen, met jullie zie ik uit naar een goed resultaat. Mooi vind ik als je mij op de hoogte houdt van de uitslag. Ook denk ik aan hen die bepaalde studieonderdelen afronden of voor belangrijke keuzes staan: van harte alle goeds toegewenst!

  Lees meer...

 • Nieuwe boeken

  Algemene boeken  auteur Code Dochters van de kust Austin Lynn AusL12 Volg mij voorbij de bomen Benton Lori BentL03 De bruid van de vuurtorenwachter Coble Colleen CobC02 De gravin en het huis aan zee Dziewas Dorothee DzieD01 Luthers bruid Hedlund Jody HedlJ10 De roep van je hart  dl1 Vogel Sawyer Kim Vogk25 Wachten op de terugkeer van de zomer  dl2 Vogel Sawyer Kim Vogk26 Voor geen goud Witemeyer K. Witem08 De tragedie van Ladenbrooke Manor Dobson Melanie DobM01 Vol vertrouwen Jagears Melissa JageM06 Nieuwe...

  Lees meer...

 • Uurtje zingen

  Zaterdag 8 april is het weer een uurtje zingen. a.s. om 19.00 gaan we met elkaar zingen. Psalmen kunt u opgeven bij onze dominee tot vrijdagavond daaraan voorafgaand.  Deze avond hoopt ouderling M. van der Maas te leiden. De aanvang is om 19:00 uur. Jong en oud van harte welkom.  

  Lees meer...

 • Sterren kijken

  Mooi om te zien hoe de kinderen van de klas van juf Jeanette en hun ouders die heldere avond van 9 maart jl. op het schoolplein: sterren kijken. Ik hoorde jullie enthousiaste stemmen! Lopend naar de kerk (kerkenraadsvergadering) mijmerde ik over sterren…De avond daarna besprak ik met de catechisanten het: rechtvaardig zijn voor God. De geschiedenis van Abram kwam langs…(Gen. 15:1-6) God neemt Zijn kind mee naar buiten en zegt: ‘Zie op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen...

  Lees meer...

 • Collectemunten

  Uitgifte van bestelde munten elke eerste dinsdag van de maand in de zaal van de bibliotheek van 18.45 tot 19.45 uur. De eerstvolgende uitgiftes zijn dinsdag 7 maart en dinsdag 4 april. Wilt u ervoor zorgen dat uw betaling uiterlijk drie dagen vóór de uitgiftedag is overgemaakt? Zie blz. 10 van de Gemeentegids. Dank voor uw medewerking.

  Lees meer...

Eerstvolgende diensten

 • zondag 30 juli 2017

  09:30 Leesdienst
  14:00 Leesdienst
  18:30 kand. W. Mouw

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

 • Statiegeldflessen

  In juni ontvingen we € 187,40 voor de ingeleverde flessen en kratten.  Allen vriendelijk bedankt. Zaterdag 8 juli komt één van onze commissieleden weer door de straten en polders in en om Waarde om statiegeldflessen op te halen. We rijden niet allemaal dezelfde route, als u ze vóór 9 uur buiten zet, voorkomt u daarmee dat u ze een paar uur later weer naar binnen moet halen. 

  Lees meer...

 • Statiegeldflessen

  Zaterdag 10 juni is het weer zover: we rijden dan rond om statiegeldflessen op te halen. In mei kregen we € 132,65 statiegeld. Opnieuw een mooi bedrag, waarvoor we jullie willen bedanken.  De activiteitencommissie.  

  Lees meer...

 • Paasactie!

  Voor het paasweekend bieden wij, als activiteitencommissie, iets lekkers aan voor bij de koffie! Dit keer zijn er, naast zelfgemaakte roombroodjes, roombolussen en tompoucen ook paasstollen te koop. Voor ieder wat wils. De opbrengst is, zoals elk jaar, voor het bouwfonds van de Gereformeerde Gemeente in Waarde.  Zie onze flyer voor details

  Lees meer...

 • Statiegeldflessen

  D.V. zaterdag 11 februari hopen we statiegeldflessen op te halen. In januari hebben we een mooi beginbedrag opgehaald, namelijk € 152,40. Hartelijk bedankt weer! Even een puntje van aandacht: wilt u de flessen vóór 9 uur buiten zetten? Eén van de commissieleden begint om 9 uur met ophalen, maar we rijden niet allemaal dezelfde route. Dus de ene keer komen we b.v. om 10 over 9 al bij u langs en de volgende keer misschien pas om kwart voor 11. En als u de moeite neemt om de flessen buiten te...

  Lees meer...