Wat geloven wij?

Geloven:
Wij geloven dat de Bijbel het enige en ware Woord van God is.            (2 Petrus 3 vers 16-21)
Onder de Bijbel verstaan wij de Heilige Schrift die al de Canonieke Boeken
van het Oude en Nieuwe Testament bevat.
Zie voor meer informatie: *http://www.gbs.nl/de-statenvertaling/

En dat dit Woord ons wijs kan maken tot zaligheid, door het geloof          (2 Tim. 3 vers 14-17)
hetwelk in Christus Jezus is.

Belijden:
Ons geloof belijden wij zoals dit vanuit de Bijbel is samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof:

1.    Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2.    En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3.    Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4.    Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5.    Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6.    Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7.    Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8.    Ik geloof in den Heiligen Geest.
9.    Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10.    Vergeving der zonden;
11.    Wederopstanding des vleses;
12.    En een eeuwig leven.

Leer:
Onze leer die de Heilige Schrift als het enige en waarachtige fundament heeft is samengevat, verantwoord, uiteengezet en nader toegelicht in de 3 formulieren van enigheid.

1.    De Heidelbergse Catechismus         (1563)
*http://www.online-bijbel.nl/catechismus/overzicht/
2.    De Nederlandse Geloofsbelijdenis    (1561)
*http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/nederlandse-geloofsbelijdenis/
3.    De Dordtse Leerregels            (1618-1619)
*http://www.online-bijbel.nl/dordtseleerregels/overzicht/

Luisterpreken zijn te vinden op *http://www.prekenweb.nl

Tot slot willen wij u / jou  als lezer met de woorden van de “Bergrede” uitgesproken door de Zaligmaker Jezus Christus, opwekken om te zoeken en te bedenken wat nu werkelijk tot uw / jouw vrede dient.
Deze “Bergrede” kunt u / jij vinden in Mattheüs 5 tot en met 7.

Hieronder een klein gedeelte uit de “Bergrede”: (Mattheüs 7 vers 1-14)

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.
3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.
6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.
7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!
12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.


*URL verwijzingen dienen alleen ter ondersteuning en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid

Berichten uitgelicht

 • Preekbesprekingen

  Helaas is de laatste preekbespreking begin december vorig jaar niet doorgegaan. Binnenkort staat er weer een gepland: 28 januari a.s. (19.45 – 20.35 uur) Als ik voor me zelf spreek, ik ervaar het als goed om op deze wijze de jongeren nog even te ontmoeten, na de preken op Gods dag. Daarom: jongeren vanaf 12 jaar: welkom. Ook jij als je nog nooit eerder bent geweest. Probeert het eens! Natuurlijk: de ene keer spreekt het je meer aan als de andere. Dat ligt aan het onderwerp of thema of…het...

  Lees meer...

 • Voor het nieuwe jaar…

  Kracht bezit ik niet om mij zelf te bekeren; kracht vind ik niet om Gods gebod te bewaren, hoe graag ik dat ook begeer en hoezeer ik er ook mijn best voor doe. Kracht vind ik niet om mij tot God te wenden; kracht heb ik niet om ook maar een enkele zucht te slaken; kracht vind ik niet om ook maar een enkele zonde, een kleine zonde, zwak als een spinnenweb, als een verteerde draad, in stukken te breken…Kracht vind ik niet om mij tegen de wereld en haar smaad te verzetten! Zo is het echter juist...

  Lees meer...

 • Afsluiting herdenkingsjaar

  We sluiten het reformatiejaar 2017 af met nog enkele uitspraken van Luther, die mij raken: 1.Wilt u niet in het net van de boze gevangen worden, houdt u dan aan het Woord van God. Kruip daarin en blijf daarin zoals een haas in zijn hol. Verlaat u dit hol en geeft u acht op het gezwets van mensen, dan zal de grote vijand u gewis misleiden en doen vallen. 2.Alle prediking en leer die niet Jezus Christus tot inhoud heeft en Hem voor ogen stelt, is geen dagelijks brood en dagelijkse voeding voor...

  Lees meer...

 • Kinderkerstmorgen

  Op 2e Kerstmorgen (26 december 2017) zal een kinderkerstmorgen gehouden worden in de ADULLAMKERK te Waarde. De aanvang is 9.30 uur. We hopen veel samen te zingen en te luisteren naar muziek en declamatie. Organist André Harthoorn zal de samenzang begeleiden. Dhr. C. Walhout vertelt weer een vrij kerstverhaal. Voor alle kinderen is er na afloop weer een verrassing. We houden collectes voor ‘Gifts of Love’ (Woord en Daad) en voor de onkosten. 

  Lees meer...

 • Actie jeugdbond

  Beste gemeenteleden, Namens de JV's van onze gemeente vragen wij uw aandacht voor de actie van de Jeugdbond. Deze heeft dit jaar als thema: geloofwaardig onderwijs. De Jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig onderwijs’ gaat over de hoopgevende kracht van Bijbels onderwijs in Nigeria, Pakistan en India. In de bijgevoegde folder vindt u hier meer informatie over. Op de achterkant van de folder staan boeken die u kunt bestellen t.b.v. de actie. Houdt u het Kerkelijk Nieuws in de gaten voor verder actie's...

  Lees meer...

 • Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

  Op D.V. dinsdag 19 december hopen wij de jaarlijkse kerstmiddag met de ouderen te houden. Er zijn al wat aanmeldingen binnen, vergeet u niet om zich op te geven voor 12  december bij Cobie (502603) of  Betsie (381316). Deze middag begint om 16.00 uur, wij hopen er velen te mogen ontmoeten.

  Lees meer...

Eerstvolgende diensten

 • donderdag 25 januari 2018

  19:30 ds. L. Blok Zendingsdienst

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

 • Oliebollenactie en mini-winter-fair.

  We hopen zaterdag 30 december oliebollen te bakken in de loods van Martin en Annelies Goud, Nolleweg 1a. Die ochtend willen we vroeg  beginnen, zodat u vanaf 9 uur de oliebollen en/of appelbeignets op kan halen. Drink gezellig een bakje  koffie, thee of warme chocolademelk en proef alvast van de lekkernijen.  Of neem een kop erwtensoep, ook altijd lekker in de winter. De kinderen kunnen ondertussen grabbelen, marshmallows warmen of een pindaketting rijgen. Kijk ook even rond bij de kraampjes of...

  Lees meer...

 • Kerstzang in de Adullamkerk

  In ons kerkgebouw zal D.V. zaterdag 23 december de traditionele Kerstzangavond gehouden worden. Medewerking aan deze avond wordt  verleend door  het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland onder leiding van dirigent Ron van Ommen. Het beloofd een zeer gevarieerd programma te worden,  waar naast koorzang ook veel ruimte is voor samenzang, die op het orgel begeleid wordt door de organist Martin Weststrate. De avond begint om 19.30 uur en er wordt gecollecteerd t.b.v. ons bouwfonds. Een ieder van...

  Lees meer...

 • Oliebollenactie

  Zaterdag 30 december hopen we weer oliebollen te bakken.  Deze morgen willen we uitbreiden naar  een mini winterfair. Volgende keer hopen we meer te kunnen vertellen en zit er bij het Kerkelijk Nieuws ook een flyer met antwoordenstrookje voor de oliebollen.

  Lees meer...

 • Maken winterkrans op D.V 12 december

  Kom gezellig een avondje met elkaar een krans maken, voor aan uw deur of voor op tafel. Opgeven kan via \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het invullen van het antwoordstrookje op de flyer. De avond begint om 20.00 in de zaal van de kerk, kosten 15 euro pp. De opbrengst is voor het bouwfonds. Vergeet niet uw snoeischaar, scherp mesje en evt. eigen decoratie mee te nemen! neem gerust iemand mee.

  Lees meer...