Wat geloven wij?

Geloven:
Wij geloven dat de Bijbel het enige en ware Woord van God is.            (2 Petrus 3 vers 16-21)
Onder de Bijbel verstaan wij de Heilige Schrift die al de Canonieke Boeken
van het Oude en Nieuwe Testament bevat.
Zie voor meer informatie: *http://www.gbs.nl/de-statenvertaling/

En dat dit Woord ons wijs kan maken tot zaligheid, door het geloof          (2 Tim. 3 vers 14-17)
hetwelk in Christus Jezus is.

Belijden:
Ons geloof belijden wij zoals dit vanuit de Bijbel is samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof:

1.    Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2.    En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3.    Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4.    Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5.    Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6.    Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7.    Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8.    Ik geloof in den Heiligen Geest.
9.    Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10.    Vergeving der zonden;
11.    Wederopstanding des vleses;
12.    En een eeuwig leven.

Leer:
Onze leer die de Heilige Schrift als het enige en waarachtige fundament heeft is samengevat, verantwoord, uiteengezet en nader toegelicht in de 3 formulieren van enigheid.

1.    De Heidelbergse Catechismus         (1563)
*http://www.online-bijbel.nl/catechismus/overzicht/
2.    De Nederlandse Geloofsbelijdenis    (1561)
*http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/nederlandse-geloofsbelijdenis/
3.    De Dordtse Leerregels            (1618-1619)
*http://www.online-bijbel.nl/dordtseleerregels/overzicht/

Luisterpreken zijn te vinden op *http://www.prekenweb.nl

Tot slot willen wij u / jou  als lezer met de woorden van de “Bergrede” uitgesproken door de Zaligmaker Jezus Christus, opwekken om te zoeken en te bedenken wat nu werkelijk tot uw / jouw vrede dient.
Deze “Bergrede” kunt u / jij vinden in Mattheüs 5 tot en met 7.

Hieronder een klein gedeelte uit de “Bergrede”: (Mattheüs 7 vers 1-14)

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.
3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.
6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.
7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!
12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.


*URL verwijzingen dienen alleen ter ondersteuning en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid

Berichten uitgelicht

 • Collecte Bijzondere Noden

  Op zondag 1 oktober zal de extra collecte bestemd zijn voor de met water en modder overstroomde gebieden in Nepal (Azië).  Naast de vele doden zijn er ook heel veel mensen (gezinnen) die dringend (financiële) hulp nodig hebben. Mogen we rekenen op uw financiële steun en gebed?

  Lees meer...

 • Koffiemorgen

  Woensdag 20 september hopen we u weer te ontmoeten in een zaal van de kerk voor een kopje koffie/thee. De bedoeling hiervan is ontmoeting en omzien naar elkaar, elkaar tot een hand en een voet te zijn of een luisterend oor te bieden. Ook als u niet eerder kwam, van harte welkom. Leeftijd is niet van belang. Er is geen limiet in dezen. De inloop is van 9.30 tot 11.00 uur. We zien uit naar uw/jouw komst. Wilt u gehaald worden? Ook dat is mogelijk. Dan graag even bellen. Contactpersoon is J....

  Lees meer...

 • Bibliotheek

    De bibliotheek is elke dinsdagavond van 18.47 tot 19.45 geopend. Jong en oud zijn welkom.   Elke maand wordt de bibliotheek aangevuld met nieuwe boeken.  De titels worden ook gepubliceerd op de website, waar ook de complete catalogus is te raadplegen.   Om de bibliotheek geopend te houden zijn wij op zoek naar vrijwilligers.   Wie wil op dinsdagavond ons team komen versterken met het innemen en uitgeven van de boeken.  

  Lees meer...

 • Activiteitenmiddag en gemeentebarbecue

  Zaterdag 9 september hopen we een activiteitenmiddag te organiseren voor iedereen vanaf 12 jaar in en rond het Calvijn College, locatie Kerkpolder. Welke activiteiten het zijn, vind je op de flyer die we bijgesloten hebben. Opgeven voor deze middag kan via het antwoordenstrookje of via de mail: \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Uiterlijk 2 september. De kosten zijn € 3,- per persoon. Deze middag is van 13.45 – 17.00 uur....

  Lees meer...

 • Meezinguur

  Zaterdag 2 september a.s. om 19.00 uur ontmoet ik u/jullie graag tijdens het zanguurtje. Dit keer zingen we uit een bundel, die ik jaren geleden ontving van Mw. A. Vogelaar – van Amersfoort: Weerklank op de Heidelbergse Catechismus, de HC berijmd op de psalmwijzen. 

  Lees meer...

 • Activiteitenmiddag en gemeentebarbeque

  Zaterdag 9 september hopen we een activiteitenmiddag te organiseren voor jong en oud, met aansluitend een barbeque. In het volgend kerkelijk nieuws volgt meer informatie en zullen we een flyer bijsluiten.

  Lees meer...

Eerstvolgende diensten

 • zondag 1 oktober 2017

  09:30 ds. D. W. Tuinier Heilige Doop
  14:00 Leesdienst
  18:00 ds. D. W. Tuinier

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

 • Statiegeldflessen

  In juni ontvingen we € 187,40 voor de ingeleverde flessen en kratten.  Allen vriendelijk bedankt. Zaterdag 8 juli komt één van onze commissieleden weer door de straten en polders in en om Waarde om statiegeldflessen op te halen. We rijden niet allemaal dezelfde route, als u ze vóór 9 uur buiten zet, voorkomt u daarmee dat u ze een paar uur later weer naar binnen moet halen. 

  Lees meer...