Commissies

Bibliotheekcommissie

De gemeente beschikt over een bibliotheek, die jongeren en ouderen van verantwoorde lectuur voorziet. Deze is ondergebracht in zaal 1 van de kerk. De bibliotheek is gewoonlijk geopend op dinsdagavond van 18:45 tot 19:45 uur.

Onderhoudscommissie

De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de financiële commissie. De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kerkgebouwen en de pastorie.

Over de Activiteitencommissie

De activiteitencommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de financiële commissie. In overleg met de kerkenraad ontwikkelt en regelt de commis-sie activiteiten, waar de gemeenteleden zoveel mogelijk bij betrokken worden, met als doel fondswerving en financiële betrokkenheid ten bate van onze gemeente.

Commissie jeugdwerk

De commissie heeft als doel de leef- en denkwereld van onze jongeren te analyseren en een blijvende bezinning op gang te brengen.

Zendingscommissie

De commissie heeft als doel:
a.    Het besef van en de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk en het medele-ven met het zendingswerk te bevorderen en gestalte te geven in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en de voorlichting ten behoeve hiervan zoveel mogelijk te stimuleren;
b.    Het inzamelen dan wel verkrijgen van geldelijke middelen t.b.v. de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Bankrekeningnummer van de zendingscommissie:
Rabobank Krabbendijke no 33.36.19.307.

EHBO/BHV Commissie

Het is de verantwoordelijkheid van de EHBO/BHV commissie om de hulpverlening bij incidenten goed te regelen. Daarom zijn er door de commissie richtlijnen en instructies opgesteld hoe er gehandeld dient te worden bij mogelijke incidenten voor, tijdens of na een kerkdienst. Deze instructies vindt u terug achterin deze gids.
Tevens vinden er van tijd tot tijd oefenavonden en ontruimingsoefeningen in de kerk plaats.