Corona

Op deze pagina vindt u alle verstrekte informatie met betrekking tot het coronavirus.

 

vrijdag 16 oktober 2020

betreft: maatregelen n.a.v. gedeeltelijke lock down

Geliefde gemeente,

In de achterliggende week heeft het kabinet een gedeeltelijke lock down afgekondigd. In aansluiting hierop hebben onze kerkelijke deputaten een nieuwe adviesbrief verzonden aan alle kerkenraden. Deze brief is ook na te lezen op gergeminfo.nl.

Het crisisteam heeft n.a.v. deze adviezen een aantal besluiten genomen rondom de eredienst en het gemeenteleven die met onmiddellijke ingang van kracht zijn en gedurende de gedeeltelijke lock down periode van 4 weken van kracht zullen blijven. In de hoop dat wanneer de gedeeltelijke lock down versoepeld wordt door de overheid, de genomen maatregelen in de kerk ook (deels) kunnen worden terug gedraaid. Het kan ook andersom zijn. Dat als gevolg van een verder aangescherpte of zelfs algehele lock down nog ingrijpender maatregelen nodig zijn.

De aanvullende maatregelen hebben betrekking op de kerkdiensten en het verenigingsleven. Deze maatregelen zijn na te lezen in onderstaand bericht. Dit schrijven wordt alleen op de website gepubliceerd. Informeert u ouderen en familieleden die geen internet hebben. De Heere geve verootmoediging en vernedering, en een ernstig gebed om wederkeer en verlossing. (Psalm 80)

Hartelijke groet namens namens de kerkenraad,

P.J. Francke, scriba

Kerkdiensten per zondag 18 oktober

zaterdag 10 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Het is goed om u op de hoogte te brengen van de besluitvorming rondom de maatregelen voor onze kerkelijke gemeente. Naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus en de adviezen van de Deputaatschappen, heeft de kerkenraad besloten om met ingang van zondag 11 oktober het zingen van de psalmen tijdens de erediensten achterwege te laten.

Het orgel zal in plaats van het zingen een rustig koraal spelen, zodat de gemeenteleden die thuis meeluisteren/meekijken wel mee kunnen zingen. Verder verandert er aan het aantal kerkgangers naar aanleiding van de groepsindeling op dit moment niets. Naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen van het virus en de genomen maatregelen houden we u als gemeente op de hoogte. Het kan zijn dat u als gemeentelid benaderd wordt op zondag of door de week door de pers. We verzoeken u, als dat het geval is, dat u beleefd en vriendelijk doorverwijst naar de scriba, zonder dat u verder op de inhoud m.b.t. de maatregelen in onze gemeente ingaat.

De Heere gedenke onze gemeente en geve dat wij zondag mogen opgaan naar Zijn huis. Dat dit alles ons zou verbinden aan de troon de genade. Hartelijke groeten, uw kerkenraad.

Kerkdiensten per zondag 4 oktober 2020Kerkdiensten per zondag 30 augustus 2020Covid-19 protocol kerkdiensten - bijgewerkt 17 juli 2020